Concurs de recrutare pentru funcțiile contractuale vacante de execuție (5 posturi) - septembrie 2018

Baremele probelor scrise (12 octombrie 2018)

 


Informaţii privind susţinerea probei scrise (9 octombrie 2018)

 • Proba scrisă va avea loc în data de 12.10.2018, ora 11.00, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etajul 4.
 • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor (vedeți mai jos rezultatele selecției dosarelor);
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut:

                -  minimum 50 de puncte.


 

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs (9 octombrie 2018)

 

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de consilier juridic, gradul I – Compartimentul Juridic și Resurse Umane

Nr.

crt.

Nume, prenume

Mențiunea

Motivul respingerii dosarului

  1.

MOLNAR EDUARD-CONSTANTIN

admis

 

 

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

Nr.

crt.

Nume, prenume

Mențiunea

Motivul respingerii dosarului

  1.

ROMAN ELISABETA

admis

 

 

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul IA – Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

Nr.

crt.

Nume, prenume

Mențiunea

Motivul respingerii dosarului

1.

BADEA CĂTĂLIN

admis

 

2.

BĂDILĂ ANDREEA -IULIANA

admis

 

3.

BĂRAN FLORENȚA -FELICIA

admis

 

4.

BRAȘOVEANU MIHAELA

admis

 

5.

BRÎNZEI MIHAELA

admis

 

6.

CARAZĂ OTILIA

admis

 

7.

CRISTEA AMALIA - NICOLETA

admis

 

8.

COMĂNESCU LILIANA

admis

 

9.

DRAGOMIR CARLO MARIUS

admis

 

10.

DUMITRAȘCU DANA FILARETA

admis

 

11.

GOROVEI DOMNICA

admis

 

12.

MAXIM CARMEN

admis

 

13.

NEGULESCU EMILIA-NICOLETA

admis

 

14.

OCHEA CORINA-THEODORA

admis

 

15.

RĂCĂȘANU ALINA LAURA

admis

 

16.

TOADER IOANA -ALEXANDRA

admis

 

17.

VOICU SILVIA MĂDĂLINA

admis

 

18

ZAVASTIN ION

admis

 

 

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de șofer, gradul I – Compartimentul Achizții, Logistică și IT /Serviciul Economic

Nr.

crt.

Nume, prenume

Mențiunea

Motivul respingerii dosarului

1.

ILIE ION

admis

 

2.

MOCANU MARIUS-CĂTĂLIN

admis

 

3.

ROMAN ADRIAN

admis

 

4.

STOICA TOMA DANIEL

admis

 

5.

ȘERBANESCU SEBASTIAN-GABRIEL

admis

 

6.

TĂNASE VALERICĂ

admis

 

 


 

ANUNȚ (14 septembrie 2018)

Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF:12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de execuție (5 posturi), în conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) și (3) din OUG nr.90/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 auditor, gradul IA – 8 ore/zi-Compartimentul Audit Public Intern;
 • 1 consilier juridic, gradul I-8 ore/zi–Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 • 1 expert, gradul IA–8 ore/zi– Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing;
 • 1 expert, gradul IA-8 ore/zi-Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic;
 • 1 șofer, gradul I–8 ore/zi – Compartimentul Achiziții, Logistică și IT/Serviciul Economic.

 

 • 1 Auditor, gradul IA – 8 ore/zi - Compartimentul Audit Public Intern

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: efectuarea de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale; elaborarea /actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției; elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern; elaborarea raportului anual al activității de audit public intern; elaborarea/actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe structura specifică.

 • 1 Consilier juridic, gradul I (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Juridic si Resurse Umane

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului; acordarea de consultanță juridică; formularea de răspunsuri la petiții. 

 • 1 Expert, gradul IA– 8 ore/zi – Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: organizarea de evenimente – conferințe, dezbateri, seminarii; realizarea de rapoarte, analize și sinteze pe diferite problematici europene și/sau urmare a evenimentelor organizate de IER; participarea la proiectele implementate de IER; activități specifice cabinetului directorului general (secretariat, relații publice și protocol).

 • 1 Expert, gradul IA- 8 ore/zi-Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: asigură întocmirea ștatele de salarii și depunerea declaratiilor periodice conform legislației;asigură evidența contabilă a stocurilor, relațiilor cu terții, inclusiv cu Trezoreria;întocmeşte situații și raportări financiar-contabile și verifică corelarea acestora;

 • 1 Șofer, gradul I – Compartimentul Logistică și IT/Serviciul Economic

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: asigura serviciile de transport, în interesul serviciului, pentru directorul general, precum și pentru salariații institutului în vederea desfășurării activităților specifice; gestioneaza autoturismele institutului precum și carburantul auto, în condițiile legii; întocmește foile de parcurs; efectuează constant și corect întreținerea zilnică a autovehiculelor;asigură revizia tehnică periodică; asigură suport logistic în realizarea activităților institutului.


Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. depunere dosare concurs: 17.09-05.10.2018
 2. proba scrisă: 12.10.2018 ora 10:30
 3. proba practică pentru funcția de șofer: constă în parcurgerea unui traseu în vederea verificării abilităților specifice postului – 16.10.2018
 4. proba interviu: 18.10.2018

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, şi anume:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

1.  Auditor, gradul IA

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare)  - domeniul contabilitate/finanțe/științe juridice; 
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;
 • avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern[1];
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;
 • constituie avantaj: experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 2 ani.

[1] Pentru obținerea avizului favorabil al Corpului de Audit Intern, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, candidații pentru funcția de auditor intern depun un dosar, la IER, care cuprinde următoarele documente:

 1. curriculum vitae;
 2. o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni;
 3. o lucrare în domeniul auditului intern;
 4. două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.

Șeful compartimentului de audit intern de la MAE analizează dosarele de avizare depuse de candidații la concurs și realizează un interviu cu aceștia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului; notarea și stabilirea calificativului de către șeful compartimentului de audit intern se face prin respectarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Avizul comisiei de avizare se transmite către IER, în termen de două zile de la data susținerii interviului.

Dosarul de concurs conținând toate documentele specificate la Condiții generale și specifice, inclusiv avizul favorabil, va fi depus la  IER până la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

2.  Consilier juridic, gradul I

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice; 
 • vechime în muncă de minimum 4 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică, de minimum 2 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

3. Expert, gradul IA – Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare); 
 • vechime în muncă de minimum 7 ani;
 • cunoașterea limbii engleze (nivel avansat)
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj:

              -  experienţă în organizarea de evenimente;

             -   experiență în activități de secretariat și/sau relații publice;

  4Expert, gradul IA - Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) - domeniul contabilitate/finanțe;  
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 2 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

   5. Șofer, gradul I – Compartimentul Logistică și IT/Serviciul Economic

 • studii generale/medii;
 • permis de conducere categoria B;
 • vechime în muncă, pe poziția de șofer, de minimum 6 ani; 
 • aviz pshihologic.

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar de concurs care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației Naționale, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae (model EuroPass);

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este  declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 17.09. – 05.10.2018 (inclusiv), între orele 11.00 – 14.30 (L – V).

Bibliografiile de concurs:

Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Compartimentul Juridic şi Resurse Umane din cadrul Institutului European din România sau descarcă cererea de înscriere.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic și Resurse Umane, fax:021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.